Producenci
Regulamin
REGULAMIN
Sklepu internetowego
 
Sklep internetowy artistyle.pl jest prowadzony przez: Michała Kwarciaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ART-MIXGUM MICHAŁ KWARCIAK z siedzibą: 42-270 Rzeki Małe, ul. Karczewska 39, NIP 9492134106, REGON 383504123.
 
§ 1.

Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1)    Dni robocze - są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2)    Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.
3)    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.).
4)    Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5)    Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Sklepie Internetowym i zawarciu przez niego umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
6)    PayU – serwis płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) ul. Grunwaldzka 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
7)    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
8)    Sklep Internetowy lub Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.zoostyle.pl.
9)    Sprzedawca - Michał Kwarciak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART-MIXGUM MICHAŁ KWARCIAK z siedzibą 42-270 Rzeki Małe, ul. Karczewska 39.
10)Towar/Produkt- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.
11)Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, dot. prezentowanych w Sklepie Internetowym Towarów, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
12)Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.).
13)Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
14)Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.).
15)Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
§ 2

Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym zasady rejestracji w Sklepie, zasady składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Kontakt z Usługodawcą Sklepu internetowego odbywa się poprzez:
a)    adres poczty elektronicznej: sklep@artistyle.pl;
b)    telefonicznie pod numerem +48 607791777;
c) formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem HTTPS://ARTISTYLE.PL/KONTAKT.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 
§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną
 
1. Klient może złożyć zamówienie na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jako zarejestrowany Klient albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
2. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
3. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymaniu Konta Klienta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
4. Klient loguje się do konta Klienta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. W koncie Klienta przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
5. Umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Sprzedawcę, jeżeli Klient korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Klient:
1) korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,
2) korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,
3) podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
4) przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści, zawierające groźby, treści sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
6. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@zoostyle.pl. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, przyczynę reklamacji (data i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości). Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
9. Po założeniu konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania towarów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.
 
§ 4

Składanie zamówienia
 
 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest po podjęcia następujących kroków:
1) wybór Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu;
2) przejście do widoku koszyka;
3) wypełnienie formularza zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia;
4) zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja, potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z przekazaniem Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, obejmującego zakres informacji określonych w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
§5

Informacje o produktach
 
1. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie.
6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
 
§ 6

Dostawa
 
1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska.
2. Koszt dostawy prezentowany jest w toku składania zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
4. Klient potwierdza dostawę produktu w sposób przyjęty dla danego Dostawcy. Z chwilą wydania produktu Klientowi, który jest Konsumentem przechodzi prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z produktem paragon albo fakturę obejmującą dostarczane produkty.
6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
 
§ 7

Metody płatności
 
 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a)    płatność on-line za pośrednictwem PayU,
b)    płatność u Kuriera przy dostawie.
 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie produktu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta.
 2. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 
 
§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy
 
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone m.in. w następujący sposób: pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@zoostyle.pl. Konsument może wydrukować wzór zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu FORMULARZ ODSTĄPIENIA. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawa o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające się wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy: 42-270 Rzeki Małe, ul. Karczewska 39 przed upływem tego terminu.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Jeżeli Klient przy składaniu Zamówienia wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy, zwykły, oferowany w Sklepie, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia towaru.  
 
 
§ 9

Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi
 
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym w szczególności Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli towar ma wadę Klient może:
a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad,
b)    zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
c)    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres 42-270 Rzeki Małe, ul. Karczewska 39 lub pocztą elektroniczna na adres: sklep@zoostyle.pl W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zaleca się, aby reklamując zakupiony towar Klient zawarł następujące informacje:
a)    data sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,
b)    strony umowy (sprzedawca i kupujący),
c)    data nabycia towaru, jego rodzaj i cena,
d)    przyczyna reklamacji,
e)    czas, w jakim ujawniła się wada,
f)      żądanie Klienta (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi i składa reklamację, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: 42-270 Rzeki Małe, ul. Karczewska 39.
 2. Postępowanie reklamacyjne bez względu na jego wynik jest bezpłatne dla Klienta będącego Konsumentem.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.
 
 
§10

Przesyłanie informacji handlowych
 
 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy, w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
 2. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 
§11

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
b)    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
a)    może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej HTTP://WWW.POLUBOWNE.UOKIK.GOV.PL.
3. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
§12

Ochrona danych osobowych


Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
§ 13

Postanowienia końcowe


 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2019 r.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl