Producenci
Polityka prywatności

HTTP://WWW.ARTISTYLE.PL/

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego HTTP://WWW.ARTISTYLE.PL/ (dalej: „Sklep internetowy”).
 2. Administratorem Sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego jest Michał Kwarciak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART-MIXGUM MICHAŁ KWARCIAK z siedzibą: 42-270 Rzeki Małe, ul. Karczewska 39, NIP 9492134106, REGON 383504123. (dalej: „Administrator”).
 3. Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu internetowego.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), (dalej: „RODO”).
 5. Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

§2

Kontakt z Administratorem

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych użytkownicy Sklepu internetowego mogą się kontaktować z Administratorem przesyłając odpowiednie zgłoszenie:

a)      pod adresem korespondencyjnym: 42-270 Rzeki Małe, ul. Karczewska 39;

b)      pod adresem poczty elektronicznej: sklep@artistyle.pl

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

§3

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1)      założenia konta Użytkownika w Sklepie internetowym www.artistyle.pl oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;

2)      zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

3)      prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

4)      dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacji należności;

5)      podatkowych i rachunkowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

6)      prowadzenia działań marketingowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej;

7)      zapisywania danych w plikach cookies;

8)      organizacji okazjonalnych konkursów oraz akcji promocyjnych na zasadach określonych przez Administratora;

9)      w celu przyjęcia, rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszenia, wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy;

10)   dane zawarte w reklamacji lub zgłoszeniu oraz przetwarzane w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy i rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszenia mogą być dalej przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z reklamacją lub zgłoszeniem.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

1)      wykonanie umowy której stroną jest użytkownik Sklepu internetowego lub podjęcie działań na żądanie użytkownika Sklepu internetowego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie celów, o których mowa w §3 ust. 1-2;

2)      prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia analiz i statystyk dot. działalności sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie celów, o których mowa w p§3 ust. 3-4;

3)      konieczność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie celu, o którym mowa w §3 ust. 5;

4)      zgoda Użytkownika Sklepu internetowego na przetwarzanie danych dotyczących jego osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie celów, o których mowa w §3 ust. 6-8;

5)      zgody wyrażonej przez osobę składającą reklamację lub zgłoszenie, przy czym przez wysłanie reklamacji lub zgłoszenia do Administratora osoba składającą reklamację lub zgłoszenie wyraźnie potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w reklamacji lub zgłoszeniu oraz innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) – co do celu określonego w §3 ust. 9;

6)      prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z reklamacją lub zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - dla celu określonego w §3 ust. 10.

 

§4

Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o poniższe kryteria:

1)      okres przez jaki Użytkownik Sklepu internetowego posiada konto Klienta w Sklepie internetowym HTTP://WWW.ARTISTYLE.PL/ lub okres niezbędny do realizacji zamówienia w ramach zawartej umowy sprzedaży – w zakresie celów, o których mowa w §3 ust. 1-3;

2)      okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń i obrona przez nimi w związku z wykonywaniem umowy, najczęściej do 6 lat od wykonania umowy, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia – w zakresie celu, o których mowa w §3 ust. 4;

3)      wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, najczęściej do 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego – w zakresie celu, o którym mowa w §3 ust. 5;

4)      okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie, do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika Sklepu internetowego – w zakresie celów, o których mowa w § 3 ust. 6-8;

5)      dla celu określonego w § 3 ust. 9 - przez okres niezbędny do załatwienia sprawy;

6)      dla celu określonego w pkt §3 ust. 10 - przez okres przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady przez 3 lata od otrzymania reklamacji lub zgłoszenia, wynikający z Kodeksu cywilnego, przy czym w przypadku toczących się postępowań – do czasu prawomocnego zakończenia się postępowania oraz do momentu upływu nowych okresów przedawnienia roszczeń.

 

§5

Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (odrębni administratorzy danych osobowych). Administrator może ujawniać dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego następującym kategoriom odbiorców:

1)      podmioty przetwarzające - podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej, księgowej lub doradczej, firmom kurierskim oraz operatorom systemów płatności on-line, tj.: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) ul. Grunwaldzka 186,

2)      odrębni administratorzy danych osobowych - zewnętrzne kancelarie prawne współpracujące z Administratorem, operatorzy pocztowi lub inne podmioty zapewniającym należyte funkcjonowanie Sklepu internetowego, zgodnie z obowiązkiem lub uprawnieniami przysługującymi Administratorowi, wynikającymi z przepisów prawa.

 

§6

Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: „Użytkownik”).
 2. Zakres danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego zbieranych przez Administratora:

a)      przy rejestracji konta w Sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy towarów, NIP (dot. osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), data urodzenia, nazwa konta (login);

b)      przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy towarów, NIP (dot. osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), data urodzenia;

c)       przy korzystaniu z newsletter’a: adres e-mail;

d)      przy prowadzeniu działań mających na celu obronę i dochodzenie swoich praw: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy towarów, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody;

e)      przy prowadzeniu działań analityczno-statystycznych dot. działalności Sklepu internetowego: adres dostawy towarów, ………………;

 1. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z założeniem konta Użytkownika Sklepu internetowego, zawieranymi umowami sprzedaży, świadczonymi usługami za pośrednictwem Sklepu internetowego, składanymi reklamacjami lub zgłoszeniami, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w danej sytuacji danych osobowych uniemożliwia rejestrację i założenie konta Użytkownika w Sklepie internetowym, realizację zamówienia, czy rozpatrzenie reklamacji lub zgłoszenia.

 

§7

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownik Sklepu internetowego, ma prawo:

1)      dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, Użytkownik uprawniony jest do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2)      do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator będzie popierał opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)      do sprostowania – żądania sprostowania danych osobowych jego dotyczących, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych. W przypadku rejestracji w Sklepie Internetowym jego Użytkownik może dane osobowe sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto (art. 16 RODO);

4)      do usunięcia danych – żądania usunięcia wszystkich lub niektórych jego danych osobowych jeżeli:

a)      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b)      wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c)       wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d)      dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)      dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

f)        dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg i zgłoszeń oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg i zgłoszeń oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

5)      do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a)      Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c)       Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)      Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;

6)      do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Użytkownika, które dostarczył Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe), jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika lub umowy z nim zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7)      do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interes Użytkownika będzie ważniejszy od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8)      do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 1. W celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail (zawierającą informację z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać) na adres:     sklep@zoostyle.pl.
 2. Użytkownikowi sklepu internetowego, który sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO przysługuje skarga do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

a)      listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

b)      przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: HTTPS://WWW.UODO.GOV.PL/PL/P/KONTAKT;

c)       telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela użytkownikowi sklepu internetowego informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez niego żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 2. W każdym wypadku Administrator poinformuje użytkownika sklepu internetowego o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

§8

Wykorzystanie plików „cookies”

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do jego potrzeb. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Rodzaje stosowanych przez Administratora plików cookies:

a)      Cookies sesyjne: są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

§9

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników Sklepu internetowego z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres do kontaktu wskazany w pkt II Regulaminu.
 3. Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora w dn. 01.01.2019
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl